STATUT DRUŠTVA

»ZDRUŽENJE ŽENSK INNER WHEEL KLUB LJUBLJANA«

1. člen

Društvo »Združenje žensk Inner Wheel klub Ljubljana« (v nadaljevanju društvo) je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki se združujejo z namenom in ciljem organiziranja in spodbujanja medsebojne pomoči in prijateljstva.

2. člen

Skrajšano ime društva je: »Inner Wheel klub Ljubljana«.

Društvo je pravna oseba civilnega prava.

Sedež društva je v Ljubljani, Miklošičeva 1.

Društvo ima svoj žiro račun.

Društvo ima svoj znak in štampiljko.

Znak in štampiljka sta okrogle oblike, premera 3 cm. Obod je nazobčan, v sredini pa je še en nazobčan krog z napisom INNER WHEEL KLUB LJUBLJANA.

3. člen

Društvo je včlanjeno v mednarodno asociacijo Inner Wheel International.

Društvo lahko sodeluje z drugimi organizacijami, zvezami ali društvi na področju Republike Slovenije in po svetu.

4. člen

Delo društva in njegovih organov je javno.

Društvo obvešča svoje članice tako, da imajo le te pravico vpogleda v zapisnik organa društva.

Širšo javnost društvo obvešča tako, da organizira okrogle mize, na svoje seje vabi predstavnike zainteresiranih društev, organov, ustanov in predstavnike sredstev javnega obveščanja.

Za obveščanje javnosti je odgovorna predsednica društva.

5. člen

Namen društva je organiziranje in spodbujanje medsebojne pomoči, tako med članicami kot tudi med drugimi ljudmi, spodbujanje in negovanje prijateljstva, prizadevanje za uveljavitev visokih moralnih vrednot v zasebnem in poklicnem življenju ter z negovanjem dobre volje za razumevanje in mir med ljudmi in narodi.

V ta namen društvo:
 • sodeluje z organizacijami in institucijami, ki se ukvarjajo s sorodnimi cilji, nameni in nalogami,
 • si prizadeva za visoko moralno in etično raven dela društva in njegovih članic, seznanja članice in javnost o problemih in napredku na področju delovanja društva,
 • organizira dobrodelne in človekoljubne akcije,
 • spodbuja izpopolnjevanje članic društva.
Društvo lahko organizira razne prireditve in podobno, vendar zgolj zaradi izpolnjevanje dobrodelnih in človekoljubnih ciljev in nalog društva, pri tem pa mora uspeh takih prireditev usmeriti izključno na izpopolnjevanje ciljev in nalog društva.

6. člen

Društvo ima redne, častne in pridružene članice

Članstvo v društvu je prostovoljno, članica društva lahko postane oseba, starejša od 18 let, če je:

 • ženska, ki je, ali je bila v sorodu ali partnerski zvezi z rotarijcem ali bivšim rotarijcem,
 • ženska, ki je ali je bila v sorodu s članico ali bivšo članico Innerwheel kluba,
 • ženska, ki je bila povabljena v članstvo s strani najmanj treh članic.
Članica društva lahko pod enakimi pogoji postane tudi tuja državljanka.

7. člen

Upravni odbor povabi kandidatko, ki želi postati redna ali pridružena članica društva na sestanek društva, kandidatki pa določi mentorico, ki jo podrobneje seznani z delom in cilji društva.

Kandidatka je sprejeta v društvo na prvem naslednjem generalnem sestanku društva.

V času, ko ima članica status pridružene članice, sama ne more voliti in ne more biti izvoljena v organe društva in ne more soodločati v organih društva.

8. člen

Pravice članic društva so:
 • da volijo in so izvoljene v organe društva,
 • da sodelujejo pri delu in soodločajo v organih društva,
 • da so seznanjene s programom in poslovanjem društva ter njegovim finančnim poslovanjem,
 • da sodelujejo v akcijah, ki jih organizira društvo.

9. člen

Dolžnosti članic društva so:
 • da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov društva,
 • da aktivno sodelujejo na akcijah, ki jih prireja društvo,
 • da s svojim delom in življenjem prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog društva,
 • da redno plačujejo članarino v višini, ki jo letno določi upravni odbor društva,
 • da varujejo ugled društva.

10. člen

Članstvo v društvu preneha:
 • s prostovoljnim izstopom oziroma odpovedjo,
 • s črtanjem iz seznama članic,
 • z izključitvijo,
 • s smrtjo.

11. člen

Pri prostovoljnem izstopu iz društva mora članica tajnici društva poslati pisno izjavo o odstopu z enomesečnim odpovednim rokom. Članica mora poravnati vse dolgove do kluba do konca klubskega leta, to je do 30. junija.

Članico se iz društva lahko izključi, če kljub opominu ne izpolnjuje svojih dolžnosti iz 9. člena tega statuta, na podlagi sklepa sestanka, ki ga po tajnem glasovanju sprejme tri četrtine prisotnih članic društva.

Redno članstvo preneha, če članica do 31. 12. za tekoče leto ne plača članarine.

12. člen

Društvo ima tudi častne članice. Naziv častne članice lahko dobi oseba, ki ima posebne zasluge za razvoj in uspešno delo društva.

Naziv častne članice podeljuje letni generalni sestanek na predlog upravnega odbora.

Častna članica je v letu, ko je imenovana za častno članico, oproščena plačila članarine, v naslednjih letih pa velja določilo 9. člena Statuta.

13. člen

Društvo deluje na rednih sestankih društva.

Redni sestanki društva so praviloma enkrat mesečno, v skladu z dogovorom s članicami.

14. člen

Organi društva so:
 • letni generalni sestanek,
 • upravni odbor,
 • predsednica društva,
 • nadzorni odbor,
 • disciplinska komisija.

15. člen

Letni generalni sestanek je najvišji organ društva, sestavljajo pa ga vse članice.

Letni generalni sestanek je lahko reden ali izreden.

Redni letni generalni sestanek sklicuje upravni odbor enkrat letno, pred 30. junijem v tekočem letu.

Izredni letni generalni sestanek pa se skliče po sklepu upravnega odbora, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo ene tretjine članic društva. Upravni odbor je dolžan sklicati izredni letni generalni sestanek v roku 30 dni od prejema zahteve za sklic. Če upravni odbor izrednega letnega generalnega sestanka ne skliče v predpisanem roku, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznimi materiali. Izredni letni generalni sestanek sklepa le o zadevi, za katero je bil sklican.

O sklicu letnega generalnega sestanka in predloženim dnevnim redom morajo biti članice društva seznanjene najmanj 14 dni pred sklicem.

16. člen

Letni generalni sestanek je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članic društva, vendar ne manj kot 10.

Če po preteku časa, določenega za začetek dela Letnega generalnega sestanka, ni navzoča ena polovica članic, odloži predsednica začetek dela Letnega generalnega sestanka za pol ure. Po preteku tega časa je le-ta sklepčen, če so prisotne najmanj tri članice.

Glasovanje je praviloma javno, na samem zasedanju pa se lahko članice odločijo za tajni način glasovanja. Volitve organov so praviloma tajne.

Na letnem generalnem sestanku je sklep sprejet, če zanj glasuje več kot polovica prisotnih članic.

Na letnem generalnem sestanku članice:
 • sklepajo o dnevnem redu,
 • volijo funkcionarke in organe društva,
 • sprejmejo poročilo o članstvu v društvu,
 • odločajo o podelitvi naziva častne članice,
 • sprejmejo finančni načrt in zaključni račun,
 • odločajo o povezovanju z drugimi društvi in mednarodnimi združenji,
 • odločajo o spremembi statuta,
 • odločajo o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in članice društva in so v skladu z namenom in cilji društva,
 • odločajo o prenehanju društva,

17. člen

Upravni odbor je izvršni organ društva, ki skrbi za organizacijska, strokovno-tehnična in administrativna dela ter vodi delo društva med dvema letnima generalnima sestankoma društva po programu in sprejetih sklepih.

Upravni odbor šteje sedem članic, sestavljajo pa ga:

a) funkcionarke društva:
 • predsednica,
 • prejšnja predsednica,
 • bodoča predsednica,
 • tajnica,
 • blagajničarka.
b) članice društva:
 • klubska dopisnica,
 • klubska organizatorka za mednarodne dejavnosti.

18. člen

Upravni odbor je izvoljen za dobo enega leta.

Seje upravnega odbora najmanj dvakrat letno sklicuje predsednica društva, v njeni odsotnosti pa prejšnja predsednica.

Upravni odbor je sklepčen, če so navzoče vsaj 4 članice.

Na upravnem odboru je sklep sprejet, če zanj glasuje več kot polovica navzočih članic. Če je pri glasovanju število glasov izenačeno, je sprejet sklep, za katerega je glasovala predsednica.

19. člen

Naloge upravnega odbora so:
 • skrbi za izvrševanje programa društva,
 • pripravlja predlog finančnega plana in zaključnega računa,
 • skrbi za finančno in materialno poslovanje društva,
 • vodi evidence članstva,
 • določa mentorice kandidatkam,
 • določa višino, rok in način plačila članarine,
 • opravlja druge naloge, za katere ga zadolžijo letni generalni sestanek oziroma sklepi, sprejeti na rednih sestankih društva.

20. člen

Predsednica društva zastopa in predstavlja društvo proti tretjim osebam, državnim in upravnim organom in organizacijam doma in v tujini.

Predsednica društva nadzoruje delo in dejavnost kluba.

Predsednica društva je istočasno tudi predsednica upravnega odbora.

Predsednica društva je izvoljena za eno leto in ne more biti izvoljena več kot enkrat. Pred izvolitvijo v funkcijo predsednice mora biti vsaj eno leto članica upravnega odbora.

Predsednica samostojno odloča o zadevah, v katerih je nujno hitro odločanje.

21. člen

Prejšnja predsednica društva s svojimi izkušnjami, pridobljenimi v času predsednikovanja, skrbi za nemoteno delo administracije in nadomešča predsednico v času njene odsotnosti.

22. člen

Bodoča predsednica mora biti pred izvolitvijo v to funkcijo vsaj eno leto članica upravnega odbora.

23. člen

Tajnica društva skrbi za obveščanje o sestankih, zapisuje zapisnik s sestankov (»Minute s sestankov«), podaja letno poročilo, opravlja vso potrebno korespondenco in druge naloge, za katere jo zadolžijo organi društva.

Tajnica društva je izvoljena za eno leto, svojo funkcijo pa lahko opravlja največ tri leta zapored.

24. člen

Blagajničarka je skrbnica vseh skladov kluba in sprejema ves denar.

Blagajničarka mora članice društva redno seznanjati s finančnim stanjem društva. Njeno delo je javno, vsaka članica pa ima pravico vpogled v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje društva.

Blagajničarka je izvoljena za eno leto, svojo funkcijo pa lahko opravlja največ tri leta zapored.

25. člen

Klubska dopisnica in organizatorka za mednarodne dejavnosti sta izvoljeni za eno leto, svoji funkciji pa lahko opravljata največ tri leta zapored.

26. člen

Predsednica društva in članice upravnega odbora so za svoje delo neposredno odgovorne letnemu generalnemu sestanku.

27. člen

Članice društva nominirajo članice za opravljanje funkcij funkcionark društva in članic upravnega odbora z njihovim soglasjem.

Nominacije morajo biti pisne, tajnici društva pa morajo biti poslane najmanj mesec dni pred letnim generalnim sestankom.

28. člen

Glasovanje na volitvah je javno, razen če tretjina prisotnih članic društva ne predlaga tajnega glasovanja.

Če je glasovanje javno, poteka z dvigovanjem rok, če pa je tajno, poteka z glasovnicami.

29. člen

Nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora in drugih organov društva ter opravlja nadzor nad finančno materialnim poslovanjem društva. Nadzorni odbor enkrat letno poroča letnemu generalnemu sestanku, kateremu je tudi odgovoren za svoje delo.

Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članic, ki jih izvoli letni generalni sestanek. Članice izmed sebe izvolijo predsednico. Članice nadzornega odbora ne morejo biti obenem članice upravnega odbora. Lahko sodelujejo na sejah upravnega odbora, ne morejo pa odločati. Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotne vse tri članice. Veljavne sklepe sprejema z večino prisotnih.

Mandatna doba članic nadzornega odbora je 1 leto.

30. člen

Članice disciplinske komisije voli letni generalni sestanek za dobo 1 leta. Sestavljajo jo tri članice in dve namestnici. Članice izmed sebe izvolijo predsednico. Sestaja se po potrebi na podlagi pisnih zahtev članic ali organov društva.

Disciplinska komisija vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu z disciplinskim pravilnikom.

31. člen

Disciplinske kršitve, ki jih obravnava disciplinska komisija so naslednje:
 • kršitve določb statuta,
 • nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v društvu,
 • neizvrševanje sklepov organov društva,
 • dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu društva.

32. člen

Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu z disciplinskim pravilnikom izreče disciplinska komisija so:
 • opomin,
 • javni opomin,
 • izključitev.
Zoper sklep, ki ga izda disciplinska komisija, ima prizadeta pravico pritožbe na letni generalni sestanek, kot drugostopenjski organ.

33. člen

Če je v društvo včlanjenih vključno samo 15 članic, opravljajo vse članice naloge organov društva in izmed sebe izvolijo zastopnico društva.

34. člen

Viri dohodkov društva so:
 • članarina,
 • darila – volila,
 • dohodek iz dejavnosti društva iz naslova materialnih pravic,
 • prispevki sponzorjev.
Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki jih sprejme letni generalni sestanek.

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno.

35. člen

Klub ima odprt svoj poslovni račun pri Novi Ljubljanski banki, d.d.

Iz splošnega računa se pokrivajo vse pristojbine, stroški pisarniškega materiala, poštnine, telefona, tiskovin, najema prostorov, honorarjev, govornikov in drugi potrebni administrativni stroški.

Sredstva, ki jih javnost prispeva za pomoč in dobrodelne namene pa se vodijo na računu dobrodelnih prispevkov in se lahko uporabljajo izključno v ta namen.

36. člen

Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja.

Finančne in materialne listine podpisujeta predsednica društva in blagajničarka, v primeru odsotnosti ene izmed njiju pa prejšnja predsednica društva.

Blagajničarka vodi finančno in materialno poslovanje v skladu s pravilnikom o finančno materialnem poslovanju, v katerem društvo tudi določi način vodenja in izkazovanja podatkov o finančno materialnem poslovanju društva, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi.

37. člen

Premoženje, ki ga je pridobilo društvo, je last društva in je kot tako vpisano v inventarno knjigo.

Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična.

38. člen

Društvo ima lahko tudi sponzorje. Sponzorji so lahko fizične ali pravne osebe, ki društvu materialno, moralno ali kako drugače pomagajo.

Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah letnega generalnega sestanka, nimajo pa pravice odločanja.

39. člen

Društvo lahko preneha:
 • po sklepu letnega generalnega sestanka z dvotretjinsko večino,
 • po določbi zakona,
 • če število članov pade pod 10.
V primeru prenehanja društva preide po poravnavi vseh obveznosti premoženje društva pravnemu nasledniku ali drugi sorodni organizaciji, določeni s sklepom o prenehanju društva.

40. člen

Statut je bil sprejet na ustanovnem zboru društva dne 15. 4. 1998.

Spremembe statuta so bile sprejete na izrednem letnem generalnem sestanku društva dne 03. 10. 2011 in veljajo od tega dne dalje. Dodatne spremembe statuta so bile sprejete na letnem generalnem sestanku dne 19.6.2017 in veljajo od tega dne dalje.


Predsednica:

Alenka Košorok Humar


Ljubljana, dne 20.6.2017